Gratulace

Doporučujeme Vaší pozornosti a blahopřejeme naší člence!!!! 

Daniela Řezáčová a kol. 
Fyzika oblakù a srážek
(edice Gerstner)

Kniha autorù z Ústavu fyziky atmosféry AV ÈR z Èeského hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblakù a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, sněhu či krup, vývoje silných bouří, tornád i dalších jevù. Jak rozumět informacím z meteorologických radarù či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti krupobití? Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověï. Ètenář zde najde i řadu příkladù z území ÈR, které navazují na výzkumné projekty autorù.   

Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (*1943) 

Daniela Řezáčová ukončila v roce 1965 studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor meteorologie a klimatologie. Od ukončení studia pracuje v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd Èeské republiky (dříve ÈSAV).

V současné době vede Oddělení meteorologie v Ústavu fyziky atmosféry AV ÈR. Účastnila se práce v řadě mezinárodních i domácích projektù a výsledky své práce publikovala ve více než stovce odborných článkù v zahraničních i domácích odborných časopisech a konferenčních sbornících.. Dùležitou složkou její práce je expertní a popularizační práce v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie, fyziky oblakù a srážek a hydrometeorologie.Kromě výzkumu se věnuje také pedagogické činnosti. V roce 2005 se habilitovala  na Přírodovědecké fakultě UK v Praze prací „Využití poznatkù z fyziky oblakù a srážek při řešení současných hydrometeorologických úloh“. Je členkou hlavního výboru Èeské meteorologické společnosti a redakční rady časopisu Meteorologické zprávy.

Ve své vědecké činnosti se soustřeïuje na výzkum zaměřený na zlepšení kvantitativní předpovědi silných srážek, studuje fyzikální i meteorologické příčiny vývoje extrémních přívalových i velkoprostorových srážek a v oblasti hydrometeorologie se věnuje využití meteorologických poznatkù v hydrologických aplikacích. Zajímá se zejména o podmínky vývoje silných konvekčních bouří, které jsou příčinou přívalových srážek a dalších nebezpečných meteorologických jevù.