Home Ohlasy Archiv Ohlasy 2008 Jak vzniká (ne)přítel

Jak vzniká (ne)přítel

Pomníky vystavěné na počest padlých ve válkách najdeme téměř ve všech městech a obcích po celé Evropě.

Dokladují, že občané na své padlé  sousedy a blízké nezapomněli. Ty, které se nacházejí ve vnitrozemí jednotlivých státù, se od těch z pohraničí lehce odlišují. Na pohraničních najdeme jména někdejších sousedù, možná spolužákù rùzných národností. Typický jev pro tato území. Po generace, po celá staletí, museli jejich obyvatelé přijmout fakt, že nemluví vždy stejným mateřským jazykem. Zdánlivá překážka je v mnoha směrech běžně považována za společenskou přednost. Dvojjazyčná výchova dětí, kulturní obohacení, hospodářská motivace, řada výhod a zajímavostí pro pohraniční region. Ovšem pomníčky hovoří o něčem jiném. Mocní politici, garnitury hrabivých nadlidí, kterým zachutnala moc a   kterým údajně daly národy dùvěru, přesvědčí své národy, že v zájmu této dùvěry a jejich blahobytu je třeba vyhlásit válku. Z moci úřední je stanoveno, na které straně který národ musí stát. Je stanoveno, kdo jsou přátelé a kdo jsou úhlavní nepřátelé. V pohraniční vsi se truhlář Zima dočte v novinách, že jeho letitý soused, možná i  vzdálený příbuzný, učitel Winter či Winternitz,  je nepřítel, že není radno se s ním bavit, natož s ním jako dosud sedět v hospodě nebo v kostele v jedné lavici. Jejich sotva zletilí synové, nebo oni sami či dokonce jejich staří otcové, obdrží posléze povolávací rozkazy a narukují do znepřátelených armád, aby si spolu vyřídili účty, o kterých neměli dosud ani tušení.

U příležitosti významných historických výročí pod vrchem Studencem uspořádalo Občanské sdružení Studený a Lipnice společenské setkání místních obyvatel i chalupářù s pùvodními obyvateli těchto a okolních obcí. 90. výročí ukončení první světové války, připomenutí prvních písemných zmínek o existenci osad Studený, Lipnice a Kunratice, bylo pádným dùvodem k tomuto setkání. Velká příležitost vzdát hold tomuto nádhernému koutu světa, poděkovat generacím pracovitých předkù a uctít památku padlých mužù.

Je mi velkou ctí, že jsme jako členové spřáteleného občanského sdružení mohli přispět k dùstojnému prùběhu slavností. Mariánské procesí, vedené církevními hodnostáři světícími zrenovované pamětihodnosti, umocnilo atmosféru dùstojnosti, stalo se aktem sblížení a pokorného rozjímání. Symbolický prùvod, který se vydal od památníku padlých ke Školnímu kříži, přes pobožnost v Hluboké rokli až po večerní modlitbu v kapli Narození Panny Marie a nedělní slavnostní závěrečnou mši svatou, vyvolal nejen četné slzy dojetí, ale stal se podle slov zástupce rodákù mostem, který navázal na mírové tradice a nastolil zpřetrhané porozumění. Tato převratná společenská událost byla výsledkem dlouhodobé, obětavé práce dobrovolníkù a přátel občanského sdružení Studený a Lipnice a vzbudila silné emoce v široké veřejnosti. Nevyburcovala sice mnoho zájmu u oslovených a pozvaných politikù, ale potvrdila poslání a sílu občanských sdružení, která ctí dědictví předkù, pěstují přátelské mezilidské vztahy, nemají mocenské ambice a konají v duchu principù evropské demokracie.

 

Mgr. Jana Krausová
předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., Chřibská