Home Ohlasy Archiv Ohlasy 2008 Návrat rozhledny na Studenec

Návrat rozhledny na Studenec

Upřímně blahopřejeme předsedkyni Občanského sdružení Studený a Lipnice paní Jitce Tůmové a všem aktivním členům i přátelùm sdružení k velkému pokroku v jejich úsílí. Moc děkujeme, držíme palce do náročné závěrečné etapy.   

Rozhledna na Studenci Vzhledem k tomu, že se pozvolna blíží ke svému konci obnova unikátní vyhlídkové věže, kulturní památky číslo rejstříku 11817/5-5800 – rozhledny na Studenci, kat. území Líska, dovolujeme si Vám oznámit, že Občanské sdružení Studený a Lipnice převádí veškeré sponzorské dary, určené dárci na podporu obnovy rozhledny, na účet veřejné sbírky.

Veřejnou sbírku za účelem obnovy rozhledny na Studenci u České Kamenice vyhlásilo město Česká Kamenice.

Sbírka se koná na území České republiky v termínu od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2010. Bankovní účet byl zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Česká Kamenice, číslo účtu: 30015 - 921392379 / 0800.

Celková částka sponzorských darù, které jste Vy, sponzoři a drobní dárci, vložili na účet Občanského sdružení Studený a Lipnice i na účet pro styk s EU zřízený u Volksbank Löbau-Zittau eG, činila 334 661,87 Kč. Z této částky bylo v září 2007 uhrazeno v hodnotě 4 689,50 Kč ubytování a strava pilotù ze společnosti Aerocentrum s.r.o. Hořín. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám se museli zdržet z pùvodně plánovaného jednoho pracovního dne rovnou tři dny. Počátkem roku 2008 byla 4. února převedena z účtu O. s. SaL na účet veřejné sbírky částka 141 161,00 Kč na úhradu faktury č. 17347 společnosti LANA, s.r.o., tak jak zněla „džentlmenská“ dohoda mezi zástupci Výkonné rady občanského sdružení a vedením Městského úřadu Èeská Kamenice. Dále zakoupilo sdružení za své drobné dárce jeden nový stupeò obnovené rozhledny v hodnotě 5.000,-- Kč a na účet veřejné sbírky byly převedeny výtěžky z třikrát upořádané akce „Den pro rozhlednu“ v celkové částce 5 846,00 Kč. Akci uspořádalo O. s. SaL za aktivní účasti a spolupráce studentù Gymnázia Česká Kamenice, které podporuje obnovu rozhledny. Zbylá částka, kterou ze sponzorských darù převádí nyní Občanské sdružení Studený a Lipnice na účet veřejné sbírky, činí 176 520,37 Kč.

Pokud se provede běžný součet částek, které jsou uvedeny na webové stránce města Èeská Kamenice a již byly uhrazeny z účtu veřejné sbírky, zùstatek na tomto účtu a částka, kterou nyní na účet sbírky za Vás poukazujeme, dojdeme k zcela neuvěřitelnému výsledku (141.161,00 + 35.000,00 + 6.188,00 + 476.000,00 + 274.759,53 + 176.520,37 =) 1.109.628.90 Kč.

Dovolujeme si poděkovat Vám všem, sponzorùm a dárcùm, kteří jste byli ochotni věnovat finanční částky, abyste ze svých osobních prostředkù pomohli obnovit unikátní kulturní památku -  rozhlednu na Studenci, kterou evidentně obdivujete, a milujete neopakovatelné výhledny z její vyhlídkové plošiny.

Seznam sponzorù a drobných dárcù na rozhlednu, kteří věnovali své finanční prostředky na účet O. s. SaL:

Jarmila Janečková, Neratovice; Klub Èeských turistù, Děčín; Miroslav Jindra; Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské; Zdeněk Kraus, Praha; Helena Krausová, Praha; manželé Řezáčovi, Praha; manželé Pacovští; manželé Oswaldovi; manželé Sládkovi; Ing. Kohoutková, Praha; manželé Slavíkovi; E. Patočková; František Sajdl, Chřibská; P. Tomáš Kuba, Chřibská; Gymnázium Èeská Kamenice – výtěžky z akcí „Den pro rozhlednu“; Klub českých turistù Děčín; studentky Zdeòka Balíková, Liberec a Stanislava Švejdová Chřibská; návštěvníci putovní fotovýstavy v Chřibské; Paul Gundula; RNDr. Milada Loudová, Praha; Martina Nádvorníková Praha - Lipnice; Ing. arch. Jan Hendrych Praha - Chřibská; JUDr. Jana Frimlová Praha - Lipnice; Pavel Tùma, Charvátce; Ing. Jan Buděšínský Ústí nad Labem; Pink Cube, s.r.o.; Klub českých turistù, Krásná Lípa; Jens Weber; Wolfgang Rösler; Rolf und Silvia Ahrens, Dresden; Peter Rönsch, Hirschfelde; Silvano Bjarsch; Jaroslava Brzáková, Studený; MUDr. Kateřina Fabichová, Teplice; manželé Šnáblovi, Praha - Lipnice; Obec Kunratice; Jiří Rosol; Ing. Tomáš Dokoupil; Tomáš Zahálka; Rolland Jungmichel; Gert und Marlies Weber; Angela und Andreas Bültemeier; Německý účet-neznámý dárce; Bettina Kusche; Gottfried Meltzer, Deutschland; Paul Baks, Deutschland; Primatep, s.r.o., Teplice; Manfred Dittmann Hirschfelde; Marta Zahálková; Hana a Zdeněk Veselí; Gudrun Riedl oder Herrn Sieghard; Pavel Mrákota; Ing. Josef Kytýr, Litvínov; Zuzana Michálková; manželé Cháberovi, Ústí nad Labem; Hana Michálková, Èeská Kamenice; Katrin Miβbach, Bautzen; Helga Michálková; Renata Chalupová, Teplice; Pavel Hušák, Teplice; Eva Říhová; Tomáš Kába; Jaroslav Procházka.

Při příležitosti informace o získávání finančních prostředkù na obnovu rozhledny patří naše opravdu velké poděkování paní Haně Lukáčové a Bc. Tomášovi Horynovi - oba z Èeské Kamenice a následně panu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, bez jejich aktivní a velkorysé pomoci by nebylo proveditelné a možné v obnově rozhledny v letošním roce 2008 pokračovat a dovést dokonce stavbu až do tohoto okamžiku, kdy se blíží její ukončení. Dále naše poděkování náleží společnosti ÈEZ Distribuce a.s., Děčín a Komunitní nadaci Euroregionu Labe za finanční podporu propagace rekonstrukce rozhledny. Díky autorùm překrásných webových stránek www.luzicke-hory.cz panu Mgr. Dr. Jiřímu Kühnovi a profesoru Janu Nouzovi (Rozhledny Èech, Moravy a Slezska) http://itakura.kes.tul.cz/jan/rozhledny/rozhled.html., kteří na své stránky okamžitě umístili informaci o naší činnosti, a také všem webmasterum, kteří na webových stránkách uvedli informace o probíhající obnově rozhledny, dále paní Haně Michálkové, Zdenku Kábovi, prof. MUDr. Stanislavu Tùmovi, rodině Řeřichových, Ladislavu Bártovi a rodině Glaslových. Poděkování patří také celé rodině Moudrých, majitelùm Biofarmy Lipnice, se vzpomínkou na mrtvého místopředsedu O. s. SaL pana Jaroslava Moudrého. To jejich velkorysost ušetřila finanční náklady za tři měsíce uskladnění snesené konstrukce rozhledny na pozemcích Biofarmy, za poskytnutí energií na rozřezávání konstrukce a následnou rekultivaci pozemku. Zvláštní díky patří i Klubu U Nádraží ve Studeném a místnímu penzionu Kamzík, Bedřichu Hamákovi z Muzea opevnění Èeskoslovenska u Křížového buku, Zbyškovi Macháčkovi z Galerie U Šneka, IC Èeské Švýcarsko, o.p.s. Krásná Lípa, IC Èeská Kamenice, IC Na Zámku Děčín, IC Jetřichovice, Městskému úřadu a muzeu Tadeáše Haenkeho Chřibská, Základní škole a Mateřské škole ve Chřibské, Obecnímu úřadu Kunratice, Městské knihovně v Èeské Kamenici. Jmenovitě nelze dostatečně poděkovat všem odesilatelùm „dárcovských“ SMS. Vaše podpùrné vzkazy nám dodávaly sílu a chu, někdy i odvahu, pokračovat v započaté snaze. Podpořily nás také všechny úřady okolních měst a obcí laskavým uvedením informací o probíhající rekonstrukci svým občanùm. Stejně tak bylo podporou pravidelné informování občanù v Děčínském deníku, ÈT1, ÈT 24, TV NOVA a TV PRIMA, děkujeme. Naše poděkování patří i paní Věře Maškové, která pečlivě vede účetnictví sdružení a bedlivě dává pozor na finanční dary. A v neposlední řadě je třeba poděkovat i všem dalším zde nejmenovaným lidem, kteří ochotně pomáhali propagovat obnovu rozhledny na Studenci.

Děkujeme, bylo nám ctí s Vámi spolupracovat a těšíme se na brzké navrácení studenecké krasavice na pùvodní místo, kde stála po 120 let. Věřme, že bude dál nabízet potěšení nám všem. Naše činnost tímto úspěšným zakončením celého „projektu“ obnovy rozhledny na Studenci nekončí. Nadále budeme podporovat investora a majitele rozhledny na Studenci, město Èeská Kamenice.