Home Pozvánky Archiv 2008 Studený a Lipnice 2008

Studený a Lipnice 2008

 • Podpora města Èeská Kamenice, majitele kulturní památky rozhledny ze Studence, při prováděné rekonstrukci.
  Organizace propagace unikátní stavby – tvorba a prodej propagačních předmětù, mediální propagace, získávání sponzorù a dárcù.
  Dosud předpokládaný termín otevření této unikátní stavby je 12. 7. 2008, kdy by měla proběhnout slavnost k uctění 120. výročí existence rozhledny na Studenci a jejímu znovuotevření. 

 • Živá historie a tradice Podstudenecka.
  Minulost a přítomnost území na rozhraní Èeského Švýcarska a Lužických hor se sídly Studený, Lipnice, Líska a Kunratice.
  Vydání regionální historické publikace s pracovním názvem „Historie obcí Podstudenecka na rozhraní Èeského Švýcarska a Lužických hor“ – zpracování téměř zapomenuté historie obcí pod Studencem u Èeské Kamenice.
  Odhadovaný finanční rozpočet na připravovanou publikaci je 350 tisíc korun. Požádali jsme o dotaci z Programu podpory kultury v roce 2008, který vyhlásil Ústecký kraj. Dostali jsme pouze 50 tisíc, ostatní finanční prostředky bude nutno obstarat od dalších sponzorù a dárcù, tak jak jsme to již museli učinit v minulém roce na „bitvy“. Po poradě s krajským úřadem jsme ještě poslali žádost o dotaci z rozpočtu hejtmana ústeckého kraje a dále jsme oslovili odbor propagace krajského úřadu o event. finanční podporu a pomoc. Dosud jsme však neobdrželi vùbec žádnou odpověï.

 • Rozvíjení místních tradic včetně mezinárodního setkávání při příležitosti oslavy významných výročí obcí. Organizace výročních oslav  - 580 let Studeného, 610 let Lísky a 275 let Mariánské kaple mezi obcemi Studený a Lipnice.
  Předběžný program:
  6. 9. 2008 ve 14 hodin proběhne česko-německé setkání spojené s odhalením a vysvěcením repliky pomníku vojákùm ze Studeného, padlým v první světové válce, na návsi osady Studený za laskavé aktivní spolupráce členù Sdružení Tadease Haenkeho z Chřibské. Slavnost proběhne za přítomnosti zástupcù rodákù, dosídlencù, současných obyvatel okolních obcí, včetně obyvatel z obce Líska, dále představitelù kraje, města Děčín, starostù okolních obcí a dalších hostù včetně novinářù. Posvěcení provede pan děkan P. Karel Jordán Èervený z kostela sv. Jakuba St. v Èeské Kamenici. Po malém občerstvení a osobním setkání zúčastněných se oslavy přesunou do ambitù Poutní Mariánské kaple v Èeské Kamenici, kde bude vykonána pou s nalezenou sochou Panny Marie, a budou koncertovat členové STH z Chřibské. Slavnost bude od 19 hodin končit slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba.
  Předpokládaný rozpočet je 70 tisíc korun. Byla podána přihláška na Èesko-německý fond budoucnosti o finanční podporu oslav 6. 9. 2008. Žádáme o 35 tisíc korun. 

 • Konání přednášek, pěstování vlastivědy a uspořádání fotovýstavy.
  Hlavní náplní je obnova unikátní kulturní památky – rozhledny ze Studence.
  Fotovýstava bude věnována unikátní pohledùm na Studenec, ale také výhledùm z vrcholu do překrásné krajiny Lužických hor. V termínu od 1. 5. do 22. 5. 2008 proběhne v nově obnovené „Továrně“ v Krásné Lípě poslední část putovní fotovýstavy DOZVUKY BITVY U KOLÍNA 1757 V SEVERN9CH ÈECHÁCH.
  První přednáška „Host v lavici“ proběhne dne 3. dubna 2008 v 14,30 ve škole v  Chřibské na téma Práce Občanského sdružení Studený a Lipnice při obnově rozhledny ze Studence.Prùběžně počítáme s účastí členù O. s. SaL na programu pořádaném Sdružením Tadease Haenkeho v Chřibské. 

 • Obnova kulturního dědictví a péče o kulturní památky.
  Replika desky pomníku
  věnovanému padlým mužù ze Studeného během I. světové války.
  Finanční částku na úhradu poukázali na účet O. s. SaL rodáci ze Studeného.
  Renovace nalezené sošky poutní Madony pùvodního obyvatelstva obcí Studený a Lipnice.
  Případná obnova „Školního kříže“ od roku 1716 na návsi obce Studený.
  Další přihláška do 5. dotačního kola Purkyòovy nadace, Lovosice: dotace na obnovu „Školního kříže“, žádáme o 70 tisíc korun.
  Obnova malby na těle Krista v Polírově kříži, který je po tranféru u Johnovy kaple ve spodní části obce Studený.
  Přibližná částka na obnovu této sakrální památky je okolo 5 tisíc korun.