Home Pozvánky Archiv 2009 Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany

Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany

Ramba, Jiří. Slavné české lebky. Antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie. První vydání. Edice Makropulos, Galén, Praha 2005. 305 s., 91 dokumentačních zobrazení a 4 ilustrace Miroslava Bartáka. Cena 350,- Kč. ISBN 80-7262-325-7.

Vydalo a distribuuje nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 (http://email.seznam.cz/redir?hashId=827547751&to=http%3a%2f%2fwww%2egalen%2ecz%29%2f.    

 V málokteré populárně naučné publikaci se prolíná tak hluboké studium historických reálií s odbornými znalostmi jako je tomu v antropologicky pojatém výkladu doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., odborníka v ústní, čelistní a obličejové chirurgii.  Kniha je věnována zkoumání tří poúrazových nálezù u známých případù z historie našeho národa. Je uvedena obecným výkladem významu obličeje a jeho výrazu v prùběhu  dějinného vývoje.  Úvodní  kasuistika je zasvěceným  odborným výkladem současného pohledu na deformovaný skelet obličeje dvou žen z doby lovcù mamutù,  žijících před pětadvaceti tisíci lety v Dolních Věstonicích. Dokument o zhojených úrazech čelistního skloubení významným zpùsobem  přispěl k poznávání kulturního vývoje lidstva.  Druhý případ vysvětluje nález na lebce Karla IV. jako poúrazové změny vzniklé při rytířském turnaji. Nejen výklad mechanismu úrazu si zaslouží pozornost. Samostatným badatelským činem je prùkaz úmyslného zatajení vážného poranění budoucího římského císaře, nemluvě o znaleckém výkladu úrovně středověkých léčebných postupù i u tak závažných poranění. Konečně třetí, regionálně zajímavý příběh změn nalezených na lebce Bedřicha Smetany, má pùvod  v době jeho školního pobytu v Jindřichově Hradci. Na přelomu let 1834 a 1835 zakopal se spolužáky na poli u Vajgaru do hlíny láhev se střelným prachem, láhev vybuchla a poranila Smetanu na pravé tváři. Smetana na čas ohluchl, přechodná ztráta sluchu se od té doby opakovala a spolu s bolestmi se v prùběhu života zhoršovala. Smetanùv prospěch se zhoršil tak, že musel jindřichohradecké gymnázium opustit. Výklad medicínských závěrù vedl doc. Rambu k diagnóze chronické osteomyelitidy, čímž přispěl k očištění Smetany od domněnek a pomluv vztahujících se k pùvodu jeho pozdější hluchoty.

Vědecký přínos  publikace doc. Ramby  je umocòován  poutavou krásnou češtinou, která z knihy činí nesporný kulturně historický čin. Společný základ rozboru medicínských nálezù tkví ve výkladu morfologických změn na podkladě poškozené a změněné funkce, přičemž se uplatòuje hluboká znalost funkčních změn u vyvíjejícího se organismu  dětského a dospívajícího jedince. Detektivní postup vyšetření vychází z metod paleochirurgického a paleorentgenologického  zkoumání kosterních pozùstatkù. Medicínské závěry jsou konfrontovány se známými literárně historickými údaji. Navíc jsou diskutovány s novějšími dostupnými prameny. Autor navíc přináší vždy vlastní nový výklad historických dat vztahujících se k  pravděpodobným okolnostem úrazu.  Závěry se opírají  o hodnocení skiagramù, panoramatických snímkù a CT vyšetření lebky a obličejového skeletu. Každá jednotlivá studie ve svém shrnutí  vysvětluje změny, k nimž za života nositele došlo, včetně rozboru léčebné péče dostupné v dané době. Konečně je každý díl uzavřen úvahou upozoròující na  léčebné možnosti podobných situací dnes.  

Stanislav Tùma  
 

Autor knihy:   Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. (*1940) Vystudoval stomatologii (1964)   a všeobecné lékařství (1974) na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V letech 1971 až 2000 pracoval na Dětské stomatologické klinice 2. lékařské fakulty UK v Praze – Motole, v letech 1990 až 1992 jako její přednosta. Je odborníkem ve stomatologii a v ústní, čelistní a obličejové chirurgii. V roce 1991 byl habilitován, v roce 1997 obhájil doktorát lékařských věd. Autor publikací a monografií  z oblasti léčebných postupù u poranění obličejového skeletu u dětí.  Odbornou  životní náplní je zájem o dětskou traumatologii obličejového skeletu s aplikací znalostí funkčního zatížení čelistního kloubu na vyvíjející se organismus.